Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Beques i PremisAjuts per a la formació a l'estranger 2017
Entitat: Societat Catalana de Digestologia
Termini: 14/05/2017
Dotació: 6.000 €
Objectiu: Propòsit de l’Ajut: contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges o investigadors que exerceixen a Catalunya o Balears dins l‘especialitat de l’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional. Objectiu immediat: ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears per adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic i/o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel·lència.
Informació:

Requisits dels Candidats
- Metges o investigadors amb contracte vigent en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears. En el cas d’instituts o centres de recerca es valoraran també les sol·licituds de personal becari o contractat pre o postdoctoral.
- Estar admès en un hospital, centre mèdic, universitat o centre de recerca d’excel·lència estranger durant un període de temps d’entre 3 i 12 mesos.
- Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears, amb un any d’antiguitat a partir de que es faci pública la convocatòria.


Altres consideracions
- Es prioritzaran els ajuts als sol·licitants que no hagin gaudit prèviament d’un “Ajut per a la formació a l’estranger de la SCD”


Condicions de l’Ajut

- S'atorgaran ajuts per a estades entre 3 i 12 mesos amb un màxim de dotació per candidat de 6.000 euros/any. Si l’estada és més curta d’un any es pagarà la part proporcional al temps que es demani (per exemple, per 6 mesos: 3.000 euros).
- No és incompatible amb altres beques o ajuts rebuts per al mateix projecte.
- La dotació es farà efectiva a l’inici de l’estada. Si l’estada s’escurça respecte a la previsió inicial, el candidat haurà de retornar la part proporcional al temps reduït.


Presentació de les sol·licituds per correu electrònic adreçat a Societat Catalana de Digestologia.
Sra. Montserrat Requena. E-mail: montserratrequena@academia.cat

- Termini: 14 de maig de 2017
- Documentació:
1. Document de sol·licitud estandarditzat que trobareu penjat en la pàgina web de la societat
(www.scdigestologia.org) i que inclou:
a. Dades personals: Nom i cognoms. DNI. Adreça amb districte postal. Telèfon.
Adreça electrònica.
b. Dades professionals: Lloc de treball (hospital, centre mèdic o institut de recerca).
c. Ajut que sol·licita (formació a l’estranger). Especificar el centre o servei on
desenvoluparà l’estada i el país i les dates d’inici i final de l’estada.
d. Títol de l’estudi/aprenentatge a realitzar.
2. Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS).
3. Títol acadèmic, fotocopiat o escanejat.
4. Memòria del projecte/aprenentatge a realitzar.
5. Acreditació per escrit de l’acceptació del sol·licitant per part del centre/servei
estranger on es farà l’estada.
6. Informe de la línia de recerca/àrea clínica a la qual està integrat el candidat,
identificant l’aportació que implicarà la seva formació en el grup.
7. Conformitat del centre on treballa el candidat, manifestant la voluntat que es
reincorpori a l’esmentat centre un cop finalitzada la beca. En el cas que el candidat tingui
contracte, caldrà acreditació que se li manté el lloc de treball i es dóna suport a la
iniciativa.


Avaluació i resolució
- La valoració de la idoneïtat dels candidats serà realitzada pels membres del comitè científic
(tenint en compte el currículum del candidat , projecte/tasca/aprenentatge a realitzar, i valor
afegit per a la pràctica professional de l’especialitat a Catalunya). El comitè científic emetrà un
informe amb una proposta de resolució raonada a la Junta Directiva de la SCD. En qualsevol cas,
la resolució final de la convocatòria correspondrà sempre a la Junta Directiva, la decisió de la qual
serà inapel·lable. La resolució de la convocatòria es farà pública en el decurs del Congrés anual de
la Societat i es comunicarà personalment al(s) interessat(s).


Seguiment
- En el termini de tres mesos després de finalitzada l’estada, els receptors de l’ajut hauran de
presentar una memòria de la tasca realitzada, en la que es detallin els resultats obtinguts i el grau
de compliment dels objectius plantejats en la memòria inicial, al mateix temps que serà preceptiva
la inclusió d'un informe del director o responsable del centre/servei a l’estranger on s'ha
desenvolupat.
- La no presentació de la memòria incapacitarà a l'investigador a presentar-se a futures
convocatòries i a retornar l’import de l’Ajut rebut.
- Els receptors de l’ajut es comprometen a fer constar el suport rebut en les publicacions que
es derivin directament dels coneixements adquirits durant l’estada i a la presentació dels
resultats derivats de l’activitat realitzada en una de les sessions de la Societat Catalana de
Digestologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.