Beques i PremisPremi Jordi Gol i Gurina

Objectius.
Premi destinat a homenatjar i fer pública la trajectòria professional i humana d’un metge/metgessa o altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.
Bases.

Per optar al premi és imprescindible:

1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, acompanyada d’una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi, i haurà d’ésser presentada per la Junta Permanent, o la Junta Directiva d’una Filial o Societat de l’Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.

2. El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals han de ser anteriors al termini de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.

3. Les candidatures s’hauran de fer arribar en format Word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

4. El Premi estarà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.

5. El Premi podrà declarar-se desert.

6. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament de Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal.
1. El Jurat del Premi “Jordi Gol i Gurina” estarà format per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de les candidatures presentades per part de la Junta Permanent, que es podrà assessorar per aquelles persones que cregui més adients en relació amb les propostes presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.

3. El tribunal valorarà els mèrits aportats en relació a la trajectòria professional del candidat tant a nivell de trajectòria professional-científica, com a nivell de trajectòria humanística humana, amb especial èmfasi a la dedicació a l’àmbit de la humanització de la medicina, deontologia, professionalisme, bioètica, o valors professionals.
Termini: 01/02/2022

Premi Carolina Meléndez

Objectius.
Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.
Bases.

Per optar al Premi és imprescindible:

1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, acompanyada d’una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi, i haurà de ser acceptada i/o presentada per la Societat Catalanobalear d’Infermeria a la Junta de Govern de l'Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.

2. El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals han de ser anteriors al termini de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.

3. Les candidatures s’hauran de fer arribar en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

4. El premi estarà dotat d’una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.

5. El premi podrà declarar-se desert.

6. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal.
1. El tribunal del premi “Carolina Meléndez” estarà format per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de les candidatures presentades per part de la Societat Catalanobalear d’Infermeria, que es podrà assessorar per aquelles persones que cregui més adients en relació a les propostes presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Premi Josep Trueta

Objectius.
Premi destinat a reconèixer la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.
Bases.

Per optar al Premi és imprescindible:

1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on constin les dades del o dels autors: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, així com el títol del treball presentat.

2. Almenys una de les publicacions durant l’any 2021, ha d’estar redactada a Catalunya, les Balears, València o Andorra.

3. La presentació dels treballs es farà enviant les publicacions en format PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.

4. No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.

5. L’autor del treball si és individual, o almenys un 50% dels autors en cas de grups de recerca, hauran de ser socis de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

6. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.

7. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

8. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

9. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

10. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

 

Tribunal.
1. El Jurat del Premi “Josep Trueta” estarà format per un tribunal proposat per la Junta Permanent i aprovat per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap de les candidatures presentades, ni poden presentar cap candidatura. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Premi Jaume Aiguader i Miró

Objectius.
Premi destinat a reconèixer l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2021 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
Bases.

Per optar al Premi és imprescindible:

1. Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del o dels concursants; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, així com el títol del treball presentat.

2. Caldrà enviar tota la documentació en format Word o PDF, per correu electrònic a premis.academia@academia.cat, en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la documentació s'enviarà abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.

3. No hi haurà límit al nombre de treballs presentat per cada concursant.

4. L’autor del treball o com a mínim un dels participants en el projecte, haurà de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació de candidatures establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

5. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 3.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.

6. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

7. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament de Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

9.- Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal.
1. El Jurat del Premi “Jaume Aiguader i Miró” estarà format per professionals de les ciències de la salut i de les ciències de la informació, proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels treballs presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Premi Ramon de Teserach

Objectius.
Premi destinat a reconèixer l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.
Bases.

1. Les entitats candidates podran presentar-se a iniciativa pròpia o bé ser presentades per altres entitats o persones físiques.

2. Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on constin  les dades del responsable principal de l’entitat o de les persones que presenten la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.

També s’haurà de presentar una memòria en la qual, obligatòriament, s’haurà d’incloure els estatuts de l’entitat i una relació documentada de les activitats que justifiquin la presentació de la candidatura.

3. La presentació de la candidatura es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat, en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la informació s'enviarà abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.

El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.

Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.

4. El Premi consistirà en 3.000€, dotats per Assistència Sanitària Col·legial, S.A. de Seguros, i el lliurament d’un diploma acreditatiu.

5. El Premi serà únic i indivisible.

6. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

7. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

8. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

9. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

 

Tribunal.
1. El Jurat del Premi “Ramon de Teserach” estarà format per professionals de les ciències de la salut, proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb la candidatura presentada, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Premi Josep Davins i Miralles

Objectius.
Premi destinat a guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
Bases.

1. Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del sol·licitant i membres de projecte; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, així com el títol del treball presentat.
Així com un document 1 amb:
    - Document 1. El projecte sense identificar amb les característiques següents:
       A. Extensió: de 4 a 8 fulls d’extensió, de 30 línies per full i 70 caràcters per línia. En aquest document no hi figuraran els autors ni el lloc de treball, ni cap dada que els pugui identificar.
       B. Apartats (orientatius):
 1. Títol
 2. Justificació i situació prèvia del tema
     a. Definició del problema i/o oportunitat de millora
     b. Mesura de la situació de millora de la qualitat: indicadors de mesura
 3. Objectius de millora:
     a. Objectiu principal. Mesurat amb els resultats esperats
         1) Justificació de l’objectiu
         2) Comparació amb d’altres
         3) “Bench” (el millor)
 4. Pla d’acció:
     a. Justificació
     b. Temporalitat
     c. Intervenció
     d. Recursos
     e. Responsables de les accions
     f. Aplicacions del pla d’acció
       1. Desviacions del previst
       2. Motiu de la desviació
  5. Resultats assolits i lliçons apreses


2. La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

3. Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció Primària. Els projectes hauran de ser grupals. Almenys un 50% dels participants hauran de ser socis de l’Acadèmia i de la CAMFIC amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia, de la CAMFIC i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

4. Es valoraran positivament els treballs multicèntrics i multiprofessionals, i orientats a la millora de la pràctica assistencial, tenint en compte la rellevància per a la millora de la qualitat assistencial, el caràcter innovador del projecte i l’actualitat del tema.

5. Els treballs presentats podran ser publicats per la CAMFiC.

6. Hi haurà un únic premi dotat amb 4.000€ que podrà ser ex aequo (l’import es dividiria entre les parts guanyadores) i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.

7. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

8. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

9. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

10. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal.
1. El Jurat del Premi “Josep Davins i Miralles” inclourà membres de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, dos membres del Grup de Qualitat i Seguretat de la CAMFiC, un dels quals en serà el coordinador. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de Recerca Bàsica

Objectius.
Beca destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut.
Bases.

Per optar a la beca és imprescindible:

1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, i adjuntar els següents documents:

   1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca (del primer inscrit que és l’investigador principal), que ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys, els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.
   1.b. Currículum vitae abreujat i actualitzat de tots els signants.
   1.c. Certificat del responsable del Centre o institució on s’hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització. Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball.
   1.d. Certificat oficial definitiu d'aprovació del projecte del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) o Comitè Ètic de Recerca Bàsica on consti també el primer signant de la sol·licitud, investigador principal (si s'escau)


En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.

2. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d’un becari de grau universitari específicament per aquest projecte de Recerca.

3. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional.

4. La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Es valorarà la presentació en català de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

5. A la sol·licitud ha de constar tot l’equip investigador i tant l’IP com almenys el 50% dels altres membres de l'equip han de ser socis de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències). En cas que li sigui atorgada la beca o el premi, caldrà que es mantinguin com a socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

6. Cada Investigador Principal només podrà presentar una candidatura a aquesta beca. I en la mateixa convocatòria només podrà presentar la seva candidatura a la Beca de Recerca Clínica i a la Beca de Recerca Bàsica cas de tractar-se de dos projectes diferents.

7. El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.

8. La dotació de la Beca serà de 30.000€ i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu. Els 30.000 € es faran efectius en dos lliuraments: un de 15.000€ a la concessió de la Beca i l’altre, de 15.000€, al lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica. Si passats 2 anys no es presenta la finalització del treball no es cobrarà la segona part de la beca. Es podrà demanar una única pròrroga, de com a màxim 12 mesos. Com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari.

9. No es podran incloure els overheads en les despeses de la Beca.
S’accepta el material fungible per utilitzar en el desenvolupament del projecte de recerca bàsica, no el material inventariable.

L'autor podrà transferir el pagament de la Beca exclusivament al centre on es realitza el projecte d'investigació.

10. S’ha de fer constar si el projecte forma part d’un altre projecte més ampli. En aquest cas, s’especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació econòmica del premi en cas d’obtenir-lo.

11. La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de recerca.

12. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

13. L’autor o autors lliuraran una ressenya del treball a la revista Annals de Medicina, posterior a la publicació del treball.

14.  Un cop finalitzat el treball de recerca, es podrà fer una presentació en l’acte de cloenda de l’Acadèmia i a les seves Filials.

15. La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a l’autor, el qual haurà de fer constar la subvenció de la Fundació L’Acadèmia en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del treball o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a l’Acadèmia un mínim de dos exemplars de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

16. Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida pel coordinador del Tribunal de la beca i per la resta de membres i, en última instància, per la Junta de Govern de l’Acadèmia.

17. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

18. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

19.- Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal.
1. El Jurat de la Beca de Recerca estarà format per: 1 coordinador, membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia, i altres 4 membres proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l'Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. L’avaluació del projecte es realitzarà segons les bases de qualificació que s’adjunten.

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats.

Termini: 01/02/2022

Beca de l'Acadèmia per a un projecte de Recerca Clínica

Objectius.
Beca destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut.
Bases.

Per optar a la beca és imprescindible:

1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, i adjuntar els següents documents:

   1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys, els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències).
   1.b. Currículum vitae abreujat i actualitzat de tots els signants.
   1.c. Certificat del responsable del Centre o institució on s’hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització. Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball .
   1.d. Certificat oficial definitiu d'aprovació del projecte del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) on consti també el nom del primer signant de la sol·licitud, investigador principal.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.

2.Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d’un becari de grau universitari específicament per aquest projecte de Recerca.

3. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

4. La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura. 
Es valorarà la presentació en català de la beca, encara que aquesta es pot presentar en català, castellà o anglès. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

5. A la sol·licitud ha de constar tot l’equip investigador i tant l’IP com almenys el 50% dels altres membres de l'equip han de ser socis de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències). En cas que li sigui atorgada la beca o el premi, caldrà que es mantinguin com a socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

6. Cada Investigador Principal només podrà presentar una candidatura a aquesta beca. I en la mateixa convocatòria només podrà presentar la seva candidatura a la Beca de Recerca Clínica i a la Beca de Recerca Bàsica cas de tractar-se de dos projectes diferents.

7. El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.

8. La dotació de la Beca serà de 30.000€ i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu. Els 30.000 € es faran efectius en dos lliuraments: un de 15.000€ a la concessió de la Beca i l’altre, de 15.000€, al lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica. Si passats 2 anys no es presenta la finalització del treball no es cobrarà la segona part de la beca. Es podrà demanar una única pròrroga, de com a màxim 12 mesos. Com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari.

9. No es podran incloure els overheads en les despeses de la Beca.
S’accepta el material fungible per utilitzar en el desenvolupament del projecte de recerca clínica, no el material inventariable.

L'autor podrà transferir el pagament de la Beca exclusivament al centre on es realitza el projecte d'investigació

10. S’ha de fer constar si el projecte forma part d’un altre projecte més ampli. En aquest cas, s’especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació econòmica del premi en cas d’obtenir-lo.

11. La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de recerca.

12. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

13. L’autor o autors lliuraran una ressenya del treball a la revista Annals de Medicina, posterior a la publicació del treball.

14.  Un cop finalitzat el treball de recerca, es podrà fer una presentació en l’acte de cloenda de l’Acadèmia i a les seves Filials.

15. La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a l’autor, el qual haurà de fer constar la subvenció de la Fundació l’Acadèmia en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del treball o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a l’Acadèmia un mínim de dos exemplars de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

16. Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida pel coordinador del Tribunal de la beca i per la resta de membres i, en última instància, per la Junta de Govern de l’Acadèmia.

17. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

18. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

19. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal.
1. El Jurat de la Beca de Recerca estarà format per: 1 coordinador, membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia, i altres 4 membres designats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l'Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. L’avaluació del projecte es realitzarà segons les bases de qualificació que s’adjunten.

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats.
Termini: 01/02/2022

Beca d'ajut a la Formació a Societats de l'Acadèmia

Objectius.
Tres beques destinades a ajudar a les Societats de l'Acadèmia, amb més dificultats per trobar finançament, a fi de col·laborar en les despeses del seu programa anual de formació.
Bases.

Per optar a les beques és imprescindible:

1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti:

   1.a.  Justificar la falta de recursos econòmics.
   1.b. Dades del responsable del programa anual de formació (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic).
   1.c. Es valorarà el contingut del programa anual de formació presentat. (ha d’incloure dates, lloc de celebració, temes i docents)
   1.d.  Pressupost del programa anual de formació

Cal adjuntar les dades del darrer exercici econòmic de la societat quan la Societat tingui NIF diferent al de la Fundació Acadèmia i els seus comptes no siguin gestionats per la Fundació Acadèmia. En aquests casos, cal que es presentin els comptes oficials lliurats al Departament de Justícia de la Generalitat. Quan la societat tingui el NIF de la Fundació Acadèmia i els seus comptes siguin portats també des de la Fundació Acadèmia, no cal presentar aquesta informació.

2. La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

3. L’activitat prevista caldrà que es realitzi en el període 2022-2023.

4. La dotació de les beques serà de 3.000€ cadascuna i es lliurarà un diploma acreditatiu.

5. Les beques podran declarar-se desertes i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

6. Les beques seran lliurades conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

 

Tribunal.
1. El Jurat de les beques estarà format per la Junta Permanent de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap de les candidatures presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Beques d'ajut per incentivar programes d'innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia

Objectius.
Dues beques destinades a col·laborar en les despeses d’una activitat de formació, realitzada amb metodologies docents innovadores i organitzada per les Societats i/o Filials de l’Acadèmia, amb la finalitat d’estimular la innovació docent (activitats formatives desenvolupades amb nous sistemes o mètodes de formació).
Bases.

Per optar a la beca és imprescindible:

1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti:

    1.a. Dades de la Societat que proposa l’activitat de formació.
    1.b. Dades del responsable de l’activitat de formació (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic).
    1.c. Descripció dels objectius de l’activitat de formació.
    1.d. Programa detallat de l’activitat de formació (dates, lloc de celebració, temes, docents). 
    1.e. Definició del concepte innovador en formació que presenta l’activitat (cal especificar en què és innovadora l’activitat a nivell docent. No que sigui la primera vegada que s’aplica a la Societat o Filial)
    1.f.- Pressupost de l'activitat

2. La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format Word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

3. L’activitat prevista caldrà que es realitzi en el període 2022-2023.

4. La dotació de les beques serà de 3.000€ cadascuna i es lliurarà un diploma acreditatiu.

5. La beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

6. La beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

Tribunal.
1. El Jurat de la beca estarà format per la Junta Permanent de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap de les candidatures presentades.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Beca de l'Acadèmia per estades de formació a l'estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut

Objectius.
1. Dues beques destinades a premiar la participació de l’estada clínica i l’estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut.

2. Promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.
Bases.

Per optar a les beques és imprescindible:

1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment i, adjuntar els següents documents:

   1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
   1.b.Currículum vitae actualitzat del sol·licitant.
   1.c.Certificat del responsable del Centre o institució on ha realitzat la seva formació.
     Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball.
   1.d. En cas d’estar duent a terme la formació especialitzada, certificat de la comissió de docència del centre acceptant l’estada en un centre estranger com a rotació externa.     
           Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre.  
   1.e. Resum del projecte formatiu a realitzar.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.

2. La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format Word o
PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Es valorarà la presentació en Anglès de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

3. El sol·licitant ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar duent a terme o haver finalitzat la formació sanitària especialitzada, com a màxim, 2 anys abans del moment de la presentació de la sol·licitud. Ha d'estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a. 

4. L’estada s’haurà d’haver realitzat durant l’any 2021, tindrà una durada mínima de dos mesos, s’haurà de realitzar en un centre o institució de fora de l’Estat Espanyol i caldrà que s’hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud.

En cas que l'estada s'hagi realitzat a cavall entre dos anys, caldrà presentar la candidatura a la convocatòria corresponent a l'any en què s'hagi realitzat la major part de l'estada.

5. La dotació de cada Beca serà de 3.000€ i es lliurarà al guanyador un diploma acreditatiu.

6.  Les Beques no es podran repartir: hauran de ser atorgades a estades individuals.

7. Les Beques podran declarar-se desertes i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

8. La persona guardonada haurà de presentar un vídeo del resultat de l’experiència de la seva estada, que es podrà penjar al web, al canal youtube i/o al facebook  de l’Acadèmia. El vídeo, en cas de ser gravat amb mòbil s’ha de fer en pantalla horitzontal, ha de tenir una durada màxima de 2 minuts, i un pes màxim de 200 MB. Els formats de vídeo han de ser (.MOV,.MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, . WebM.
En el vídeo ha de constar el nom del Premi, la data, el centre i lloc on s’ha realitzat l’estada i el nom del guardonat
El material restarà com a fons de l’Acadèmia, i el guardonat cedirà els drets d’aquest vídeo a la Fundació Acadèmia. El vídeo s'ha d'enviar com a màxim el 23 de maig de 2022.

9. Les Beques seran lliurades conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

10. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

11. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius. 

Tribunal.
1. El Jurat de les beques estarà format per: 1 coordinador, membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia, i altres membres proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l'Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. L’avaluació dels projectes es realitzarà segons les bases de qualificació que s’adjunten.

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Beca per estades de formació a l'estranger per a estudiants de Ciències de la Salut

Objectius.
1. Sis beques destinades a premiar la participació en una estada clínica o de recerca a l’estranger d’estudiants universitaris de ciències de la salut.

2. Promoure la pràctica clínica i de recerca entre els estudiants universitaris de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica o recerca a l’estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels estudiants universitaris a l’estranger.
Bases.

Per optar a la beca és imprescindible:

1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment i, adjuntar els següents documents:

    1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca.
    1.b. Currículum vitae actualitzat del sol·licitant.
    1.c. Certificat oficial d’on s’hagi realitzat l’estada, avalant la participació del candidat (l’escanejat o fotocòpia ha de ser en color). Si l’estada s’ha realitzat mitjançant intercanvis Internacionals d’IFMSA, serà vàlida l’entrega del certificat oficial d’IFMSA. En ambdós casos serà necessari que el certificat tant del centre com de l’IFMSA portin el segell del Centre o institució on s’hagi de realitzar l’estada (l’escanejat o fotocòpia ha de ser en color). Es valorarà l’informe detallat per part del centre de les tasques realitzades.
És imprescindible adjuntar els certificats amb el formulari de sol·licitud en el moment de fer la sol·licitud o, com a màxim, en la data indicada en el punt 2 d’aquestes bases.
Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.

2. La presentació de les candidatures es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Es valorarà la presentació en Anglès de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

3. El sol·licitant ha de ser soci de l’Acadèmia i de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut amb una antiguitat mínima d’un any (el qual ha de ser anterior al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i de l’Associació. I haver completat el segon any dels estudis.

4. L’estada que podrà ser d’aprofundiment en l’àmbit clínic o una estada en un projecte de recerca, tindrà una durada mínima d’un mes, s’haurà d’haver realitzat durant l’any 2021, en un centre o institució de fora de l’Estat Espanyol, i caldrà que s’hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud.

En cas que l'estada s'hagi realitzat a cavall entre dos anys, caldrà presentar la candidatura a la convocatòria corresponent a l'any en què s'hagi realitzat la major part de l'estada.

5. La dotació de la Beca serà de 500€ i es lliurarà al guanyador un diploma acreditatiu.

6. La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a estades individuals.

7. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

8. Els estudiants guardonats hauran de presentar un vídeo del resultat de l’experiència de la seva estada, que es podrà penjar al web, al canal youtube i/o al facebook de l'Acadèmia. El vídeo, en cas de ser gravat amb mòbil s’ha de fer en pantalla horitzontal, ha  de tenir una durada màxima de 2 minuts, i un pes màxim de 200 MB. Els formats de vídeo han de ser (.MOV,.MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, .3GPP, . WebM.
En el vídeo ha de constar el nom del Premi, la data, el centre i lloc on s’ha realitzat l’estada i el nom del guardonat
El material restarà com a fons de l’Acadèmia, i el guardonat cedeix els drets d’aquest vídeo a la fundació Acadèmia. El vídeo s'ha  d'enviar com a màxim el 23 de maig de 2022.

9. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el dia 24 de maig de 2022.

10. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

11. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

 

Tribunal.
1. El Jurat de les Beques estarà format per: 1 coordinador, membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia, i altres membres proposats per la Junta Permanent i aprovats per la Junta de Govern de l'Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. L’avaluació del projecte es realitzarà segons les bases de qualificació que s’adjunten.

3. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022

Premi Joaquim Bonal

Objectius.
Premi destinat a col·laborar en un programa d’activitats d’una ONG, amb seu oficial en l’àmbit geogràfic d’actuació de l’Acadèmia, en projectes de solidaritat.
Bases.

1. La candidatura haurà de ser presentada per l’ONG que realitzi el projecte i acompanyada de la informació necessària per fer entenedor l’abast del projecte.

2. El projecte pot tenir altres fonts de finançament.

3. Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on es faran constar: les dades del responsable principal de l’entitat o de les persones que presentin la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.

4. La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format Word  o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat, en cas d'enviar un vídeo es facilitarà l'enllaç de connexió per poder ser visualitzat. Tota la documentació s'ha d'enviar abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació, es poden incorporar annexes.

5. Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 6.000€ i es lliurarà un diploma acreditatiu.

6. El  Premi guanyador rebrà una placa que caldrà que sigui col·locada en un lloc visible a la seu on es desenvoluparà el projecte.

7. En cas de publicació del treball caldrà fer constar l’atorgament del Premi per part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

8. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

9. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

10. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

11. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2022), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal.
1. El Jurat del Premi “Joaquim Bonal” estarà format per un Tribunal proposat per la Junta Permanent i aprovat per la Junta de Govern de l’Acadèmia. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels treballs presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.
Termini: 01/02/2022