Annals de Medicina
VIDRE I MIRALL: PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2016-2020 (3)

Línia 7. Recerca i innovació en salut

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Text adaptat del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar el document complet a: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/Pla_salut/

ANNALS DE MEDICINA: VOLUM 100, NÚMERO 4, octubre / novembre / desembre 2017

Introducció

La recerca ha de ser indestriable de la pràctica assistencial i els abordatges col·laboratius són fonamentals per millorar-la, accelerar-ne la innovació i afavorir-ne la incorporació.

Les estratègies en matèria de recerca i innovació en salut s’estableixen en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS 2016-2020) aprovat per Acord de Govern 75/2016, de 7 de juny1, i tenen com a finalitat enfortir el lideratge del sistema de salut de Catalunya en el conjunt del sector públic, garantint la generació de nou coneixement gràcies a les accions instrumentals que es desenvoluparan a través de fiançament públic. Aquest lideratge ha de redundar principalment en la millora de la salut dels ciutadans.

Els objectius estratègics del PERIS 2016-2020 són els següents:

1) Promoure la participació dels pacients, i en general dels ciutadans de Catalunya, en les polítiques de recerca i innovació del sistema de salut de Catalunya.

2) Incrementar la qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la salut per garantir l’excel·lència del nostre sistema.

3) Intensificar les capacitats de translació del coneixement generat pels investigadors i tecnòlegs als processos assistencials en les àrees de la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels processos patològics.

4) Enfortir la capacitat i el lideratge internacional dels centres de recerca en salut de Catalunya.

5) Potenciar la formació i l’ocupabilitat de científics i tecnòlegs en el sistema de salut i enfortir les capacitats científiques dels professionals de la salut.

6) Integrar les polítiques de recerca i innovació en salut amb les altres existents a Catalunya.

7) Potenciar el paper del sistema de salut de Catalunya com a agent d’innovació creant mecanismes per accelerar la transferència de coneixement cap al sector productiu.

8) Promoure la divulgació científica i el coneixement crític dels avenços científics en l’àmbit de la salut

Projecte 7.1. Desplegament del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020

El moment de l’elaboració del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 coincideix també amb el procés d’elaboració del PERIS 2016-2020. Per aquest motiu, durant el període de vigència del Pla de salut, es preveu que la línia estratègica de recerca incorpori les prioritats que el PERIS vagi definint i en faci possible l’operativització.

El PERIS s’ha de convertir en un instrument que maximitzi el potencial de les tecnologies genòmica, proteòmica, de les ciències robòtiques, la nanotecnologia, la biotecnologia i la bioinformàtica i les TIC, així com la millora de la gestió dels processos assistencials. Per fer-ne possible el desplegament, el PERIS s’estructura en programes operatius que persegueixen l’assoliment dels objectius estratègics, i cada programa es desplega en accions instrumentals específiques, que s’executaran mitjançant convocatòries anuals d’ajuts.

Objectius per a 2020

Desplegar el PERIS 2016-2020 mitjançant un sistema anual de convocatòries.

Eixos de treball amb perspectiva 2020

El PERIS s’estructura en els programes operatius i les accions instrumentals següents:

Programes operatius

Accions instrumentals

1. Programa d’impuls del talent i de l’ocupabilitat.

1) Formació de científics i tecnòlegs.
2) Incorporació de científics i tecnòlegs.
3) Mobilitat interinstitucional.
4) Intensificació de professionals de la salut.

2. Programa d’enfortiment institucional.

1) Xarxes de recerca i innovació.
2) Participació en activitats científiques d’abast.
3) Activitats de foment de la recerca en cooperació amb altres agents i institucions.

3. Programa de generació de coneixements d’excel·lència.

1) Projectes de recerca orientats a la transferència a la pràctica clínica.
2) Programes estratègics de recerca orientats per desenvolupament de grans programes.

4. Programa de suport a les infraestructures científiques i tècniques.

1) Suport estructural als centres de recerca en salut.
2) Dinamització institucional.
3) Suport per a la creació de plataformes científiques i tecnològiques.

5. Programa de foment i impuls de la innovació en salut.

1) Enfortiment de les estructures de valorització i transferència del coneixement dels centres en instituts.
2) Activitats de creixement i acceleració de projectes innovadors.

Aquestes accions instrumentals s’han d’implementar, tenint en compte les prioritats temàtiques, mitjançant una convocatòria anual de subvencions, que, en règim de concurrència competitiva pública, ha d’identificar les accions i activitats així com la selecció dels agents als quals va adreçada. L’objectiu d’aquestes convocatòries és garantir el desplegament dels objectius del PERIS amb la màxima eficiència i eficàcia a fi de permetre accelerar la implantació de solucions noves als problemes de salut del conjunt de la societat.

Per mantenir la coherència estratègica al llarg de tot el procés, la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut ha d’elaborar un pla anual d’activitats, que ha d’anar acompanyat d’un pla financer per a aquelles activitats que requereixin el finançament amb fons públics.

Fita més destacada per al juny de 2017

Resolució de la primera convocatòria d’ajuts a la recerca i la innovació dels programes operatius i publicació de la segona convocatòria.

Activitats inicials

 Aprovar el PERIS 2016-2020.

 Elaborar el pla anual d’activitats i el pla financer.

 Publicar la primera convocatòria d’ajuts a la recerca i la innovació.

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA
  1. DOGC ACORD GOV/75/2016, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Núm. 7138 (09/06/2016). Disponible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=733145&type=01&language=ca_ES