L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


2023-11 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA UNITAT MALALTIES INFECCIOSES
Publicació: 01/02/2023
Referència: 14307
Descripció:

Requisits: ▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia ▪ Títol d’especialista en Medicina Interna ▪ Experiència com especialista igual o superior a 4 anys en un Servei o Unitat de Malalties Infeccioses Es valorarà: ▪ Títol de Doctor/a en Medicina i Cirurgia ▪ Experiència en la prevenció, diagnòstic i tractament de les bacterièmies i de les d’infeccions endovasculars. ▪ Experiència en els programes d’optimització de l’ús de antibiòtics i en particular en els serveis mèdics i de cures intensives. ▪ Experiència en hospitalització i atenció continuada en una Unitat o Servei de Malalties Infeccioses. ▪ Experiència en investigació clínica i haver participat en assaigs clínics finançats per entitats públiques nacionals o internacionals. Es valorarà haver participat en la coordinació de assaigs multicèntrics ▪ Formació en prevenció i control de la infecció nosocomial ▪ Coneixements d’anglès oral i escrit ▪ Competències: • Treball en equip • Haver participat en protocols i comissions institucionals • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària FACULTATIU/VA ESPECIALISTA UNITAT MALALTIES INFECCIOSES Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix: ▪ Categoria: Adjunt/a ▪ Contractació indefinida en jornada a temps complet ▪ Horari de treball segons planificació ▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida. https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de març del 2023 Barcelona, 1 de febrer del 2023 https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories