L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Oferta de treball d’un lloc de Gestor/a de Projectes de Salut de la categoria de Tècnic/a Superior en Medicina del Treball de l’Ajuntament de Barcelon
Publicació: 28/11/2022
Referència: 14065
Descripció:

Oferta de treball d’un lloc de Gestor/a de Projectes de Salut de la categoria de Tècnic/a Superior en Medicina del Treball de l’Ajuntament de Barcelona.

Les característiques del lloc:

-​Categoria: Tècnic/a Superior en Medicina del Treball

-​Tipus de contracte: Contracte laboral temporal

-​Grup de titulació: Grup A, subgrup A1

-​Nivell de destinació: 24 -​Remuneració: 48.226,64 euros anuals

-​Horari: 37,5 hores

-​Localitat: Barcelona

Descripció: Aquesta categoria permet desenvolupar funcions dels serveis de vigilància de la salut dels equips de prevenció de riscos laborals. Aquesta categoria permet ocupar posicions tècniques, de comandament i directives a l’organització municipal. Requisit de titulació: Estar en possessió del títol universitari de Grau en Medicina, o equivalent, amb l'especialitat en medicina del treball o diplomatura en medicina d'empresa segons l'establert al Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/97, art. 37.3.a) i al RD 843/2011 pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció (art. 4.2).

Funcions del lloc: -​Dissenyar mantenir la planificació de l'activitat sanitària del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. -​Fer seguiment del personal especialment sensible i de les mesures d’adaptació que requereixin, assessorant l’organització municipal i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. -​Proposar i implementar accions de promoció de la salut per la plantilla municipal i fer-ne seguiment. -​Dissenyar i elaborar estudis epidemiològics de salut del personal municipal. -​Estudiar les malalties susceptibles d’estar relacionades amb el treball, als efectes d’identificar qualsevol relació entre les seves causes i els riscos per a la salut que es puguin presentar als llocs de treball. -​Proporcionar l’assistència de primers auxilis i l’atenció d’urgència a les persones treballadores que ho necessitin durant el temps de presència física al lloc de treball.

Procediment: Les persones interessades hauran d’adreçar un curriculum vitae, del dia 29/11/2022 al 20/01/2023, a l’adreça de correu electrònic seleccio@bcn.cat A l’assumpte del correu cal indicar la descripció “Oferta de treball TS medicina del treball”. El procés selectiu contarà de les dues fases següents: -​Estudi del currículum: es valorarà l’experiència com a Especialista en Medicina del Treball en serveis de prevenció propis o aliens. -​Realització prova i/o entrevista per valorar les competències requerides pel lloc de treball.