L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL, A TEMPS COMPLET, AL PARC DE SALUT MAR DE BARCELONA TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (SERVEI DE SALUT LAB
Publicació: 02/11/2022
Referència: 13966
Descripció:

1. CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Jornada laboral de 40 hores setmanals, amb contracte d’interinitat. - Integració dins del Servei de Salut Laboral. - Ubicació a l'Hospital del Mar, amb desplaçaments habituals a altres centres del PSMAR. 2. FUNCIONS - Identificar i avaluar les condicions de treball que poden suposar un risc per a la salut dels treballadors/es del PSMAR, investigar els accidents de treball, les malalties professionals i altres situacions de risc, i proposar, planificar i avaluar l’acció preventiva per al control i reducció dels riscos laborals i l’adaptació dels llocs de treball. Revisar els equips de protecció individual, i col·laborar en la seva gestió i distribució. - Participar en la formació i informació en salut laboral a tots nivells, amb la finalitat de vetllar i promoure la salut de tots els àmbits de treball de la institució. - Participar en el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals de la institució, també en relació amb la coordinació d’activitats empresarials, plans d’autoprotecció i emergències, i d’altres activitats de prevenció. - Coordinació i treball en equip amb els professionals sanitaris i altres membres del Servei de Salut Laboral. 3. REQUISITS Formació acadèmica: - Grau, Llicenciatura o Diplomatura universitària amb titulació expedida per una universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Titulació de tècnic/a superior en Prevenció de Riscos Laborals (màster en PRL o formació acreditada mínima de 600 h). 4. ES VALORARÀ: - Experiència, formació i coneixements: - Experiència professional en el sector sanitari. - Coneixements tècnics, quant a les tres especialitats de la prevenció de riscos laborals (Seguretat, Higiene i Ergonomia, i Psicosociologia). - Experiència docent. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Predisposició al treball en equip, capacitat d’adaptació a les característiques de la institució i als nous projectes a desenvolupar. - Bones habilitats de comunicació i relació social. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES - Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l’excel·lència, i gestió del canvi/innovació. - Competències específiques: organització i planificació, treball en equip i capacitat docent. - Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació, relació social i iniciativa, així com capacitat d’adaptació als canvis, de decisió davant la incertesa, i de comunicació del risc. 6. TERMINI DE PRESENTACIÓ, DOCUMENTACIÓ I CONTACTE - 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquesta oferta en el web corporatiu. - Les persones interessades hauran d'omplir el formulari de sol·licitud d'accés disponible al web del PSMAR dins l'apartat corresponent a aquesta oferta, i d'adjuntar el seu currículum vitae, mitjançant l'enllaç habilitat amb el nom "Envia'ns el teu CV" que es troba situat sota el menú de l'esquerra de la pàgina web. - També hauran d'ajuntar, en el mateix formulari i mitjançant els enllaços restants, l'escanejat dels títols acadèmics i de les acreditacions de l'experiència professional. - Un cop valorats els CVs i l’experiència professional, les persones aspirants admeses realitzaran una entrevista personal amb el cap del servei de Salut Laboral o persona en qui delegui, i un/a membre de l’equip de RRHH. - Totes les dades que l'aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment immediatament anterior a la seva contractació. - En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça d'e-mail: ofertestreball@parcdesalutmar.cat.