L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

2 METGES/SSES ESPECIALISTES EN PSIQUIATRIA (INFANTO-JUVENIL)
Publicació: 01/03/2023
Referència: 14458
Descripció:

La Unitat de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic obre una nova etapa que té com a objectiu consolidar i fer pionera l’Atenció Integrada Salut i Social Infanto-Juvenil en un territori amb una llarga expertesa en desenvolupar projectes integrats dins de l’àmbit de la Salut. Requeriments Llicenciatura/Grau en Medicina. Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR i/o Títol d’especialista en psiquiatria infantil i de l’Adolescència. Es valorarà Màster i/o Postgrau relacionats amb l’especialitat. Formació específica en l’àrea de salut mental infantil i juvenil. Experiència laboral en l’àmbit de la salut mental infantil i juvenil. Títol de doctor/a o en procés. Trajectòria prèvia i motivació actual en participar en activitats de recerca, docència i/o innovació. Interès per participar en el desenvolupament de projectes de Salut mental Infanto-Juvenil amb noves tecnologies amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la qualitat assistencial. Coneixement de la llengua catalana. Coneixement d’anglès parlat i escrit. Perfil competencial Treball en equip, conjuntament amb Psicologia, Infermeria, Treball social, Teràpia ocupacional i Educació. Capacitat de comunicació i empatia especialment amb els pacients i les famílies. Activitat professional amb orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi. Capacitat per treballar en xarxa amb Primària, Escola i altres recursos comunitaris dins del marc dels projectes d’Atenció Integrada en Salut Mental Infanto-Juvenil del territori d’Osona. Creativitat per introduir millores assistencials considerant la idiosincràsia del territori d’Osona. Què t’oferim Contractació indefinida a jornada completa i guàrdies. Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat. Activitat Assistencial dins de l’equip d’Atenció Domiciliària Infanto Juvenil i/o CSMIJ. Personalització de trajectòria professional segons trajectòria prèvia, perfil competencial però sobretot preferències. Col·laboració en la formació de MIR (residents de medicina, psicologia i infermeria, rotatoris, màsters, postgraus) d’acord a programa docent acreditat. Accés a col·laboració docent amb la Facultat de Medicina i la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic-UCC. Possibilitats de col·laboració amb línies de recerca amb finançament públic i privat. Accés a programes de formació continuada. Possibilitat d’exercici professional en activitat no pública. Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o interposar directament el corresponent recurs davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb les disposicions de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.