L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSAESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA AMB CÀRREC D’ADJUNT A LA DIRECCIÓ DE SALUT
Publicació: 31/01/2020
Referència: 10000
Descripció:

 CONVOCATÒRIA PÚBLICAPER A LA SELECCIÓ D’UN/AMETGE/SSAESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA AMB CÀRREC D’ADJUNT A LA DIRECCIÓ DE SALUT MENTAL.Referència:CSM003-20 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALLDepenent del Director de Salut Mental, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en dissenyar, planificar i gestionarles mesures de reestructuració de l’àrea de salut mental com a conseqüència del desplegament del programa d’atenció en salut mental comunitària iniciat el 2017. Lesfuncionsprincipals d’aquets lloc de treball són:1.Liderarl’equip de persones al seu càrrec, d’acord amb la missió, la visió i els valors del Consorci, i amb les directrius marcades per l’equip directiu, en tot allò que fa referència al compliment dels criteris de qualitat i de la normativa laboral, i a promoure el treball en equip, la formaciói el coneixement, i la prevenció i seguretat al lloc de treball.2.Dissenyar i liderar, conjuntament amb el director de l’àmbit, el desenvolupament del programa d’atenció en salut mental comunitària, amb especial interès en el model d’atenció a la cronicitat centrat en el pacient, la família i l’entorn social, amb atenció pro-activa i planificada, i a través d’un model d’integració de recursos i professionals amb l’atenció primària.3.Desplegar i fer seguiment de tots els nous dispositius de salut mental comunitària als territoris del Maresme, i en algun cas (SEMS-DI) fins al Barcelonès Nord.4.Coordinar l’assistència dels malalts de salut mental amb el equips d’atenció primària del territori i amb els pediatres de la zona, així com dirigir i avaluar tots els professionals desenvolupen la seva tasca assistencial als centres d’atenció primària del territori.5.Establir protocols i convenis de col·laboració amb la xarxa de centres que presten serveis comunitaris de salut mental al Maresme per millorar l’atenció dels pacients i famílies.

BASES DE LA CONVOCATÒRIAEs convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’un/a metge/metgessa especialista en Psiquiatria amb càrrec d’adjunt a la Direcció de Salut Mental, amb contracte de durada indefinida i a temps complet.1. Sol·licitud i documentació a presentar:Les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació:Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.Fotocòpia de lestitulacionsrequerides. Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent.Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.2. Termini i lloc de presentació:El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia14de febrer de2020a les 14 hores,indicant la referènciaCSM003-20. L’empresa es reserva el dret d’allargar el termini durant 10 dies més en cas de manca de candidats, cosa que anunciaria cinc dies abans del termini previst.El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l’atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l’adreçaseleccio.personal@csdm.cat.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA I REF. CSM003-202/33. Requisits bàsics d’accés:Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.Titulació oficial de Metge especialista en Psiquiatriavia MIR o homologada, amb un mínim de 8 anys d’exercici de l’especialitat.Títol de doctor en Medicina.Experiència prèvia en direcció o coordinació d’equips o recursos de salut mental de la xarxa pública de salut mental.4. Barem de la convocatòria: Total punts 100.En la resolució d’aquesta convocatòria pública es valoraran els aspectes següents