Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN METGE ESPECIALISTA, AMB EL CÀRREC DE CAP DEL SERVEI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA. Referència: DA-CAPGINE-20
Publicació: 15/05/2018
Referència: 5586
Descripció:

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN METGE ESPECIALISTA, AMB EL CÀRREC DE CAP DEL SERVEI D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA. Referència: DA-CAPGINE-2018 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL Depenent de la Direcció Assistencial, la missió d’aquest lloc de treball és la de garantir el bon funcionament del Servei, d’acord amb els objectius del CSdM i el seu Pla Estratègic mitjançant la planificació, el control i l’avaluació del Servei, amb la finalitat d’assegurar la qualitat de l’assistència sanitària. Les Funcions i responsabilitat principals del lloc són les següents: 1) Dirigir l’equip de persones al seu càrrec, d’acord amb la missió, la visió i els valors del Consorci, i amb les directrius marcades per l’equip directiu, en tot allò que fa referència al compliment dels criteris de qualitat assistencial i de la normativa laboral, i a promoure el treball en equip, la formació i el coneixement, i la prevenció i seguretat al lloc de treball. 2) Coordinar els diferents serveis quirúrgics i professionals de suport per tal de garantir l’òptim funcionament del Servei. 3) Dissenyar i consensuar amb la direcció les línies estratègiques de la unitat. 4) Mantenir actualitzats els circuits i criteris de funcionament de la unitat d’acord a les línies estratègiques definides conjuntament amb la direcció. 5) Totes aquelles funcions que el cap de servei o la direcció assistencial assignin en relació a l’organització del servei. BASES DE LA CONVOCATÒRIA Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball de Cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, amb contracte de durada indefinida a temps complet. 1. Sol•licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol•licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació: • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. • Fotocòpia de la titulació requerida. • Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent. • Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix. 2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol•licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 15 de juny de 2018 a les 14 hores, indicant referència DA-CAPGINE-2018. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº230, 08304 Mataró, planta -2) a l’atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat. 3. Requisits bàsics d’accés: • Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. • Titulació oficial de Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia (via MIR) • Acreditar un mínim de 8 anys d’experiència com especialista (Nivell B categoria Professional). • Es valorarà especialment l’experiència en gestió, motivació i conducció d’equips, activitats docents i recerca. 4. Barem de la convocatòria: Total punts 100. En la resolució d’aquesta convocatòria pública es valoraran els aspectes següents: • Experiència. Fins un màxim de 25 punts: o Es valorarà 1 punt per cada any complert de serveis en actiu a partir del 8è. any com especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Fins a un màxim de 10 punts. o Es valorarà 3 punts per cada tècnica diagnòstica o quirúrgica que aporti valor afegit i de la que s’acrediti suficient experiència en nombre de casos realitzats. Es valorarà especialment tècniques laparoscòpiques i novetats terapèutiques contrastades. Fins a un màxim de 15 punts. • Formació . Fins un màxim de 17 punts: o Títol de Doctor/a en Medicina i Cirurgia, 7 punts. Si s’acredita de forma fefaent que la Tesi Doctoral està en curs, 3 punts. o Formació reglada en l’àmbit de la gestió clínica i hospitalària, fins un màxim de 10 punts, segons la següent escala: • Inferiors a 200 hores: 3 punts • Entre 201 i fins a 499 hores: 6 punts • 500 o més hores: 10 punts • Projecte-memòria de desenvolupament i organització d’un servei d’Obstetrícia i Ginecologia. Fins un màxim de 33 punts: Es valorarà el projecte d’organització d’un Servei d’Obstetrícia i Ginecologia en un hospital amb una població de referència de 250.000 habitants (Pla estratègic i funcional que comprengui tots els dispositius assistencials, alineat amb el pla estratègic del Consorci: activitat quirúrgica, atenció ambulatòria, tècniques específiques de l’especialitat, relació amb els hospitals del territori i amb l’ASSIR). Si es requereix informació addicional a la disponible al lloc web del CSdM, contactar amb la Sra. Paqui Cano (seleccio.personal@csdm.cat.) • Entrevista. Fins a un màxim de 25 punts: o Es valorarà el resultat d’una entrevista realitzada amb el responsable directe, a la que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 60% de la valoració curricular, i es valoraran les següents competències: • Capacitat resolutiva • Gestió de les emocions • Escolta i capacitat comunicativa • Treball en equip • Habilitats organitzatives • Lideratge El Consorci Sanitari del Maresme en compliment de la LISMI reserva places per als candidats amb un grau de discapacitat exigit per la Llei abans esmentada i declarat per l’organisme competent, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció. 5. Comitè de Selecció. Estarà composat per sis membres: • Gerent del CSdM que actua com a president. • Directora de Persones i Comunicació. • Director Assistencial. • Dos membres designats pel Comitè d’Empresa. • Un/a treballador/a del mateix nivell i àrea funcional, consensuat entre la Direcció de l’empresa i el Comitè de Treballadors. El Comitè de Selecció treballarà amb l’objectiu d’aconseguir consensuar un/a candidat/a per a la seva contractació. Si no fos possible, es passaria a la votació. En cas d’empat en les votacions, el vot de la presidència serà diriment. 6. Resolució de la convocatòria. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria. Podrà declarar-se deserta si cap participant supera els 50 punts. 7. Revisió de resultats. Els/les candidats/es no seleccionats podran, en terme de 5 dies hàbils des de la publicació del resultat de la selecció, demanar una revisió del resultat a la Direcció del centre. La seva resolució serà definitiva. 8. Incorporació. La incorporació definitiva del candidat/a seleccionat/da estarà condicionada a: • La realització d’un reconeixement mèdic. • La possible verificació de les dades aportades pel candidat/a per a la selecció. 9. Contractació. Contracte de treball de durada indefinida i a temps complet, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional de metge especialista com a Titulat de Grau Superior (AS-TGS), amb les condicions laborals determinades en el I Conveni Col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Amb la formalització i presentació de la sol•licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.