L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Dos/dues especialistes en Anatomia Patològica
Publicació: 28/01/2020
Referència: 9958
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té interès a cobrir dues vacants a jornada completa:

 

DOS/DUES ESPECIALISTES EN ANATOMIA PATOLÒGICA

 

Ref.: MED 262

 

per prestar serveis a l’Hospital de Terrassa

 

Característiques dels llocs de treball i requisits

 

- Tasques assistencials en patologia general en els camps de biòpsies, citologia i necròpsies.

- Possibilitat de desenvolupar més a fons algunes de les branques de l’anatomia patològica amb participació en els comitès científics assistencials com a patòleg de referència.

- Participació en la Unitat Funcional de Patologia Molecular.

- Sistema de traçabilitat de les mostres, peticions electròniques i historia clínica digital.

- S’ofereix contracte laboral interí per vacant del 100% dins del conveni SISCAT.

- Servei remodelat l’any 2011, amb despatxos individuals per patòlegs, sala de sessions pròpia i un ampli laboratori ben equipat.

 

Es requereix de disposar dels títols oficials de Llicenciat en Medicina i Cirurgia i d’especialista en Anatomia Patològica (homologat pel Ministeri en els casos de facultatius estrangers que l’hagin obtingut al seu país d’origen).

 

Els candidats i candidates interessats hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans del CST, personalment o per mitjà de correu electrònic a l’adreça mfite@cst.cat, un currículum actualitzat amb fotografia en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats:

 

a) Dades personal (amb adreça de correu electrònic i telèfon de contacte)

b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària)

c) Mèrits professionals (activitat realitzada)

d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treball de recerca, etc.)

 

Una comissió de selecció integrada pels responsables assistencials i de recursos humans, prèvia valoració dels mèrits dels candidats, podrà convocar-los a una entrevista personal per acabar de valorar la seva idoneïtat per al lloc de treball.

 

El termini de presentació de candidatures és restarà obert fins a la cobertura de las places. Terrassa a 09 de gener de 2020