L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSA ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (ADULTS)
Publicació: 01/03/2023
Referència: 14457
Descripció:

La Unitat de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic obre una nova etapa que té com a objectiu consolidar i fer pionera l’Atenció Mental Integrada Salut i Social, en un territori amb una llarga expertesa en desenvolupar projectes integrats dins de l’àmbit de la Salut. Requeriments Llicenciatura/Grau en Medicina. Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR. Es valorarà Màster i/o Postgrau relacionats amb l’especialitat. Títol de doctor/a o en procés. Experiència passada i motivació actual en activitats de recerca, docència i innovació. Coneixement de la llengua catalana. Coneixement d’anglès parlat i escrit. Perfil competencial Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi. Per les característiques de la convocatòria serà d’especial interès la motivació del/la candidat/a per projectes d’Atenció Integrada en Salut Mental, actualment en redefinició al territori. Què t’oferim Activitat assistencial en Salut Mental Comunitària en adults al CSMA que implicarà relació amb l’Atenció Primària i treballar en els projectes d’Atenció Integrada en salut mental dins del territori d’Osona (ex. Atenció a la Complexitat en Salut Mental i addiccions...) Contractació indefinida a jornada completa i guàrdies. Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat. Col·laboració en la formació de MIR (residents de psiquiatria i psicologia), d’acord amb el programa docent acreditat. Accés a col·laboració docent amb la Facultat de Medicina i la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UViC-UCC (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Possibilitats de col·laboració amb línies de recerca amb finançament públic i privat, sota l’auspici del Institut de recerca de la Catalunya Central (IRIS). Accés a programes de formació continuada. Possibilitat d’exercici professional en activitat no pública. Contra la present Resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, en virtut dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o interposar directament el corresponent recurs davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos a partir de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb les disposicions de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.