L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA (2022-125)
Publicació: 03/11/2022
Referència: 13976
Descripció:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-125 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: Requisits: ▪ Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia ▪ Títol d’especialista en Medicina Interna Es valorarà: ▪ Experiència en atenció al pacient urgent ▪ Experiència en malalties infeccioses ▪ Experiència en assaigs clínics ▪ Experiència en l’elaboració i participació en projectes científics i haver gaudit d'una beca competitiva. ▪ Experiència i capacitat docent ▪ Doctorat en Medicina ▪ Coneixements d’anglès oral i escrit ▪ Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix: ▪ Categoria: Adjunt/a ▪ Contractació indefinida a temps complet ▪ Horari de treball segons planificació ▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv125@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg1tr8xNUd2f54uZFBzn3OQMKaOCUqtT_njX4IBC5I1KeuQ/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 1 de desembre a les 15 hores Barcelona, 2 de novembre de 2022 https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-125?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true