L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Coordinació del Bloc Quirúrgic REF: 369
Publicació: 24/10/2022
Referència: 13937
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça de Coordinació del Bloc Quirúrgic adscrit a l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica de la Direcció Assistencial del CST. A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Especificacions del lloc: Lloc de treball convocat: Coordinació del Bloc Quirúrgic Adscripció i Dependència : Àmbit d’Atenció Quirúrgica – Direcció Assistencial Funcions: L’esmentat lloc de treball té als seu càrrec les funcions de coordinació de l’activitat quirúrgica produïda a l’Hospital de Terrassa, gestió i programació dels quiròfans i de la seva ocupació pels diferents serveis, gestió de persones vinculades a l’esmentada activitat. En l’exercici d’aquest càrrec s’haurà de coordinar amb les persones que ocupen els Serveis implicats en l’activitat quirúrgica i així mateix participarà com a membre permanent del Comitè de Direcció Assistencial (CDA), i del Comitè de Caps de Servei. Veure L’ANNEX 1 d’aquesta convocatòria. Requisits dels candidats: a) *Disposar del Grau Universitari en Ciències de la Salut o de certificat d’homologació del mateix per part del Ministeri competent, que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol b) *la persona seleccionada haurà de donar compliment al que s’estableix legalment en matèria d’incompatibilitats en el cas que presti serveis en un altre lloc de treball públic o privat (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). Es valorarà: Experiència acreditada en la gestió de dispositius assistencials vinculats a l’activitat quirúrgica hospitalària. Haver estat comandament o haver tingut al seu càrrec equips de treball en àmbit de Blocs Quirúrgics preferentment dins el sector sanitari públic. Competències en matèria de lideratge, conducció d’equips, comunicació interpersonal i orientació a la ciutadania. Mèrits professionals, acadèmics i de formació, recerca, docència i innovació degudament relacionats i acreditats en el currículum vitae. Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat,indicant la REF: 369 i en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Títols de Grau Universitari en Ciències de la Salut o certificat de convalidació del mateix per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol c) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). d) Mèrits professionals (activitat assistencial i de gestió realitzada). e) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el dia 30 de novembre de 2022 Característiques de la convocatòria i sistema de selecció: Poden presentar-se a aquesta convocatòria totes les persones que acreditin les condicions establertes a l’apartat requisits d’aquesta convocatòria siguin externes o internes del CST. S’estableix un termini de 6 mesos com a període de prova, transcorreguts els quals si la persona seleccionada és interna del CST serà confirmada en aquesta funció o, en cas contrari, retornarà a la seva plaça d’origen en les condicions anteriors. En el supòsit que la persona candidata seleccionada sigui externa al CST se li assignarà paral·lelament una plaça de plantilla base de la seva categoria professional, corresponen a la seva titulació. Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial, de l’Àmbit d’Atenció Quirúrgica i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de la persona candidata, convocarà a les persones interessades a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per a la realització de la funció objecte d’aquesta convocatòria. En aquesta entrevista la persona candidata haurà de presentar el seu projecte personal d’organització del Bloc Quirúrgic, d’acord amb l’estructura establerta a l’ANNEX 2 i respondre a les qüestions que la comissió de selecció li formuli. El sistema de selecció serà de lliure designació un cop valorats els currículums i realitzada, si escau, l’entrevista complementària. La designació de Coordinació del Bloc Quirúrgic, com a tal , associada a aquesta convocatòria tindrà una durada de quatre anys, sense perjudici de la seva renovació per igual període de temps, prèvia avaluació dels resultats obtinguts durant el quatrienni en què s’ha exercit. Terrassa, a 21 d’octubre de 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES ANNEX 1 Funcions del lloc de treball: Tenir cura de la direcció i coordinació general de l’activitat del Servei Representar l’Hospital de Terrassa i el CST en les qüestions de caràcter clínic relatives a la seva especialitat quan es requereixi de la seva presència. Participar en l’elaboració dels plans d’inversions i de noves accions vinculades al seu servei, d’acord amb el responsable del seu àmbit i les directrius emanades de la Direcció Assistencial. Retre comptes de forma periòdica i habitual la Direcció de l’Àmbit i a la Direcció Assistencial. Gestionar els pressupostos assignats al seu servei. Gestionar la plantilla de professionals al seu càrrec, la qual caldrà tenir informats dels projectes i objectius del servei. Avaluació de l’acompliment i seguiment dels objectius de la seva plantilla. Dirigir i programar les sessions clíniques periòdiques del servei Participar periòdicament en les reunions de Caps de Servei que convoquen des de la Direcció Assistencial i la Direcció de l’Àmbit Mèdic. Dirigir l’organització de congressos, simpòsiums, sessions i altres actes específics de la seva especialitat que s’organitzin des del CST orientats a tot el sector sanitari. Promoure la participació del servei en tota mena d’iniciatives científiques i de divulgació assistencial així tenir cura de la seva difusió en actes realitzats en d’altres centres i institucions sanitàries per transmetre el coneixement generat i desenvolupat en el CST envers el conjunt del sector sanitari ANNEX 2 El projecte personal d’organització del servei caldrà que es presenti estructurat com a mínim en els següents apartats: a) Criteris d’organització i distribució dels quiròfans b) Criteris de gestió de l’atenció ambulatòria c) Criteris en relació a la gestió de les llistes d’espera d) Política de formació contínua al servei e) Posicionament enfront la recerca f) Relacions amb d’altres serveis g) Criteris d’organització de les sessions clíniques