Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Convocatòria pública per a la selecció d'un metge/ssa especialista en Anatomia Patològica . Referència: CSM125-19
Publicació: 16/09/2019
Referència: 8684
Descripció:

Depenent del Cap del Servei d’Anatomia Patologia del CSdM, la missió d’aquest lloc de treball com a metge especialista en Anatomia Patològica es concreta en l’estudi de malalties mitjançant observació directa al microscopi de teixits o extensions cel·lulars per tal d’obtenir un diagnòstic més precís que possibiliti el tractament de la malaltia dels pacients que depenen del CSdM, i participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l’especialitat. Les seves funcions i responsabilitat principals del lloc són:

1. Realització d’autòpsies clíniques d’adults, pediàtriques i fetals.

2. Estudi de biòpsies i peces quirúrgiques amb interpretació de tècniques de immuhistoquimia.

3. Estudi de biòpsies per-operatòries.

4. Estudi de mostres citològiques obtingudes per diferents procediments: extensions cel·lulars, fluids corporals o PAAF.

5. Participació en un dels diferents comitès clínic -patològic que es realitzen regularment en l’hospital.

6. Participació en activitats docents i de recerca del servei.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Es convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball de metge especialista en Anatomia Patològica, amb contracte de treball d’interinitat per a la cobertura d’una excedència amb reserva de lloc de treball i a jornada completa.

1. Sol·licitud i documentació a presentar: Les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

- Fotocòpia de les titulacions requerides.

- Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent.

- Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.

2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins el dia 10 d’octubre de 2019 a les 14 hores, indicant referència CSM125-19. El lloc de presentació serà el Departament de Persones del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera nº 230, 08304 Mataró, planta -2) a l’atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat

3. Requisits bàsics d’accés:

- Titulació de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.

- Titulació oficial de Metge especialista en Anatomia Patològica via MIR o Homologat.

4. Barem de la convocatòria: Total punts 100. En la resolució d’aquesta convocatòria pública es valoraran els aspectes següents:

- Formació. Fins un màxim de 30 punts:

- Acreditació de màsters i/o postgraus relacionats amb l’especialitat de anatomia patològica (10 punts).

- Acreditació d’altres màsters o postgraus, 5 punts.

- Ponències, presentacions i publicacions realitzades, màxim 5 punts, 1 punt per ponència, presentació i publicació realitzada.

-  Formació continuada, congressos i reunions científiques específiques en l’àmbit d’anatomia patològica, màxim 10 punts, 0,5 punts de crèdit de formació ( 1 crèdit equival a 5 hores de formació).

- Experiència relacionada . Fins un màxim de 40 punts:

-  Experiència acreditada en anatomia patològica, es valorarà 2,5 punts per cada any complert de serveis en actiu. Fins a un màxim de 30 punts.

- Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any acreditat fins a un màxim de 10 punts.

-  Entrevista. Fins a un màxim de 30 punts:

Es valorarà el resultat d’una entrevista realitzada amb el responsable directe, a la que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 60% de la valoració curricular, i en el seu defecte els 3 candidats que hagin obtinguts la puntuació més alta i es valoraran les següents competències:

- Capacitat resolutiva

- Escolta i capacitat comunicativa

- Treball en equip

- Habilitats organitzatives

- Comunicació assertiva i resolució de conflictes

El Consorci Sanitari del Maresme en compliment de la LISMI reserva places per als candidats amb un grau de discapacitat exigit per la Llei abans esmentada i declarat per l’organisme competent, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

5. Comitè de Selecció. Estarà composat per sis membres:

-  Directora de Persones i Comunicació, que actua com a presidenta.

-  Director Assistencial.

- Cap Anatomia Patològica.

-  Dos membres designats pel Comitè d’Empresa.

- Un/a treballador/a del mateix nivell i àrea funcional, consensuat entre la Direcció de l’empresa i el Comitè de Treballadors.

 

El Comitè de Selecció treballarà amb l’objectiu d’aconseguir consensuar un/a candidat/a per a la seva contractació. Si no fos possible, es passaria a la votació. En cas d’empat en les votacions, el vot de la presidència serà diriment.

6. Resolució de la convocatòria. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria. Podrà declarar-se deserta si cap participant supera els 50 punts.

7. Revisió de resultats. Els/les candidats/es no seleccionats podran, en terme de 5 dies hàbils des de la publicació del resultat de la selecció, demanar una revisió del resultat a la Direcció del centre. La seva resolució serà definitiva.

8. Incorporació. La incorporació definitiva del candidat/a seleccionat/da estarà condicionada a la realització d’un reconeixement mèdic i a la possible verificació de les dades aportades pel candidat/a per a la selecció.

9. Contractació. Contracte de treball d’interinitat fins la convocatòria pública del procés de selecció per la cobertura d’una excedència amb reserva de lloc de treball i a jornada completa, amb el període de prova corresponent i amb la categoria professional d’assistencial Titulat de Grau Superior (AS-TGS), amb les condicions laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.