L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Coordinació D'Infermeria del Bloc Quirúrgic en Torn de Tarda
Publicació: 02/02/2023
Referència: 14312
Descripció:

Requisits de les persones candidates: • Grau d’Infermeria o equivalent en anteriors sistemes educatius. • Acreditar una experiència mínima de 5 anys com infermer/a del Bloc Quirúrgic . Mèrits valorables: • Experiència en gestió d’equips. • Formació en gestió Funcions del lloc de treball : 1.GESTIO DIRECTIVA • Col·laborar amb sots-direcció/direcció d’àmbit en el seguiment dels objectius de la unitat/àrea/àmbit, seguint les línies estratègiques marcades per l’organització. • Informar i transmetre a l’equip les decisions i estratègies de la direcció. • Reportar assíduament a la direcció la situació de l’àrea gestionada. • Donar suport a la direcció d’àmbit/direcció infermeria en totes aquelles situacions que ho requereixin. 2. GESTIO DE PERSONES • Col·laborar en la planificació i organització del personal al seu càrrec. • Vetllar per una correcta adequació i distribució de RR HH segons les activitats assignades a cada unitat, optimitzant els recursos existents. • Vetllar per l’assoliment de les competències requerides als professionals. • Establir canals de comunicació/informació clars i ben definits entre els professionals i els professionals-comanaments immediats. • Facilitar la comunicació entre els professionals de les diferents disciplines. • Fomentar una integració adequada del personal de nova incorporació tutoritzada per professionals experts. 3. GESTIO CLINICA • Identificar necessitats de salut amb una visió integral centrades en la persona • Vetllar per la qualitat de les cures infermeres, fent seguiment dels indicadors i col·laborar en l’avaluació dels resultats. • Vetllar per l’aplicació dels estàndards de seguretat del pacient. • Vetllar per que els professionals tinguin els recursos materials necessaris i en estat òptim per desenvolupar la seva tasca assistencial. • Participar en reunions de les unitats/serveis/àmbits. • Participar en comitès i comissions assignades. • Participar en la seva implementació i seguiment. de nous procediments o protocols. • Donar suport i continuïtat als projectes dels serveis o àmbits, fent-los extensius a la resta de professionals o serveis. • Aportar suggeriments de millora assistencial a l’organització. • Establir i facilitar eines per la millora continua dels professionals. • Vetllar per l’aplicació del procediments generals de la qualitat del CST. • Vetllar per la continuïtat assistencial del procés integrant els diferents nivells d’atenció. 4. FORMACIÓ, DOCENCIA I RECERCA • Col·laborar en la planificació de les accions formatives de l’organització seguint les línies estratègiques de la organització. • Potenciar la formació continua dels professionals pel manteniment o adquisició de competències. • Recolzar als professionals en la formació de l’alumnat en pràctiques. • Fomentar una integració adequada de l’alumnat en practiques tutoritzada per professionals experts. • Donar suport a projectes de recerca que es desenvolupin al CST. • Fomentar la implicació dels professionals en la participació de projectes de recerca i grups de treball de millora assistencial. Característiques de la convocatòria: Si la persona seleccionada no forma part de la plantilla del CST serà contractada per plaça vacant posteriorment podrà participar en l’oferta publica d’ocupació que es convoqui per l’estabilització de la plantilla. Altrament, si la persona seleccionada ja forma part de la plantilla del CST s’incorporarà mitjançant un canvi de comesa al lloc de comandament convocat i mantindrà la seva relació contractual actual amb el CST Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria i ocupar els llocs convocats, hauran de presentar el seu currículum vitae actualitzat fent referència en els següents apartats: 1. mèrits acadèmics, 2. mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats 3. formació/docència, Termini de presentació fins el 20 de febrer del 2023 a l’adreça de correu electrònic seleccio@cst.cat Terrassa, a 1 de febrer del 2023 LA DIRECCIÓ DEL CST