L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Personal Graduat o llicenciat en ciències de la salut o similar
Publicació: 24/10/2022
Referència: 13938
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa té la necessitat de cobrir la plaça de Grau en ciències de la salut o similar, A tal efecte es fa pública la present convocatòria que es regularà per les següents bases: Especificacions del lloc: Lloc de treball convocat: Diplomat Grau o llicenciat en ciències de la salut. Adscripció i Dependència : Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient . Requisits de les persones candidates: • Titulació de Diplomatura Grau o Llicenciatura Universitària en ciències de la salut o similar. • Coneixements d’informàtica a nivell d’office 365. Competències: • Bona actitud i aptitud per la interacció amb els diferents grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats. • Treball en equip • Presa de decisió • Priorització Es valorarà: • Formació en sistemes de Gestió de la Qualitat . • Altres formacions relacionades amb l’àmbit de coneixement • Experiència docent i investigadora Funcions Generals: • Planificar i implantar de plans d’assegurament i millora de la qualitat assistencial • Gestionar les dades que es recullen al Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient • Seguiment i control de les inspeccions i auditories, així com pels plans d’accions correctores derivats de les mateixes. • Millora dels processos i de la gestió del risc • Seguiment i avaluació de resultats i/o indicadors • Garantir les pràctiques segures i l’anàlisi correcte de les notificacions rebudes • Impulsar la qualitat assistencial al CST Candidatures: Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST per mitjà de correu electrònic tramès a l’adreça seleccio@cst.cat, el seu currículum vitae actualitzat, indicant el núm. REF: 370 i en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Títols de Grau Universitari i d’especialista o certificat de convalidació dels mateixos per part del Ministeri que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol c) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). d) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). e) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions a congressos, treball de recerca, formació, etc.). El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el dia 15 de novembre de 2022 Característiques: Lloc de treball: Hospital de Terrassa. Jornada anual: 55% segons el conveni del SISCAT i el Grup Professional , adequat a la formació. Modalitat contractual: Interí per cobertura temporal. Conveni aplicable: conveni del SISCAT. Terrassa, a 24 d’octubre de 2022 EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES