L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

COORDINADOR/A DE L’ÀREA DE L’HOSPITALET
Publicació: 07/10/2022
Referència: 13876
Descripció:

LLOC VACANT: COORDINADOR/A DE L’ÀREA DE L’HOSPITALET DEDICACIÓ: Jornada Completa DATA APROX. D’INCORPORACIÓ: Immediata REQUISITS - Títol d’especialista en Psiquiatria - Experiència acreditada i demostrable en càrrecs de responsabilitat i de gestió d’equips - Amplia experiència clínica en comunitària i/o hospitalització (més de 5 anys en cadascuna) - Domini parlat i escrit de català i castellà. - Persona amb capacitat de lideratge, iniciativa, dinamisme, amb visió de processos i interès en la gestió. FUNCIONS - En dependència directa de les Direccions Assistencials i la Gerència serà el referent territorial de l’àrea de L’Hospitalet. - Les funcions i responsabilitats inicialment assignades seran les inherents al càrrec, que es duran a terme a tot moment segons la Missió, Visió i Valors Institucionals, i que, entre altres i a títol enunciatiu, es detallen: o Coordinar, integrar i gestionar els comandaments intermedis de l’àrea de l’Hospitalet. o Identificar les necessitats generals de l’Àrea, planificar i fer seguiment dels recursos de l’àrea, en funció de les seves necessitats. o Garantir els compliment dels requeriments en activitat, qualitat i seguretat del pacient dels serveis de la seva competència. o Representar a la direcció en l’Àrea o Enllaç entre els comandaments intermedis de l’àrea i les diferents direccions de la institució, transferint la informació bidireccionalment. o Participar en l’elaboració de plans estratègics de l’Àrea de l’Hospitalet. o Planificar, organitzar, avaluar i dirigir el bon funcionament dels dispositius vinculats a l’Àrea o Gestionar i liderar l'equip humà multidisciplinari al seu càrrec. o Responsabilitzar-se de l’assoliment dels objectius assistencials, docents, formatius i de recerca de la seva àrea, així com dels objectius vinculats al Pla Estratègic. o Col·laborar conjuntament amb la Direcció Assistencial i la Gerència en el pla estratègic de l’Àrea d’acord amb els continguts del pla estratègic de la Institució, el Pla Director de salut mental i addiccions i el Pla regional de Salut Mental de la OMS. o Definir els objectius i les necessitats de formació dels professionals de la seva dependència, i facilitar el seu desenvolupament professional. o Implantar les polítiques i normes definides per la Direcció de l’Empresa. o Totes aquelles funcions que li delegui la Direcció. ES VALORARÀ - Estar en possessió de Doctorat - Capacitat de lideratge i de treball en equip. - Capacitat de planificació i organització. - Capacitat per a motivar i orientar als col·laboradors al seu càrrec, aconseguint que aquests contribueixin de forma efectiva a la consecució de objectius dins de la millora contínua de la qualitat i l'excel·lència. - Interès i capacitat docent i investigadora. - Orientat al tractament multidisciplinari, la continuïtat terapèutica i l’apoderament i recuperació del afectats. - Visió estratègica. S’OFEREIX  Contractació laboral indefinida, retribució altament competitiva composta de fix i variable segons objectius establerts anualment per la Direcció Mèdica, formació contínua i excel·lents possibilitats de desenvolupament professional.  Complement assignat a la posició.  Projecció professional en els àmbits assistencial, docent, investigador i de lideratge d’equips. PROCEDIMENT SELECCIÓ Primera fase: Remetre carta de presentació i motivació i curriculum Vitae normalitzat en format word o pdf. Qualificació dels candidats (10 punts) Segona fase: El candidats seleccionats han de presentar (word o pdf: màxim 6000 paraules) i defensar un projecte d’organització i desenvolupament d’un programa d’assistència integral i integrat per l’Àrea de L’Hospitalet,. Disposaran de 10 minuts d’exposició (10 punts) Finalment, els candidats amb puntuacions mes elevades realitzaran una entrevista personal amb la Direcció Assistencial, Direcció de RRHH i Gerència. DATA APROX. D’INCORPORACIÓ Immediata.