Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


JUS/072/2018 La Direcció de Serveis del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de treball vacant de metge/essa, laboral grup A1.
Publicació: 22/02/2018
Referència: 5219
Descripció:

La Direcció de Serveis del Departament de Justícia necessita cobrir un lloc de treball vacant de metge/essa, laboral grup A1. Ref. JUS/072/2018

1. Descripció del lloc de treball Nom del lloc: metge/essa Grup: A1 Horari: normal Unitat directiva: Direcció de Serveis Centre de treball: Serveis Centrals del Departament – Aragó Carrer Aragó, 332 Barcelona

2. Requisits de participació ■ Personal laboral fix al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:  De la mateixa categoria professional.  De diferent categoria dins de la mateixa àrea de funcions.  De diferent categoria d’una altra àrea de funcions, del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior. ■ Excepcionalment, en el cas que no es presenti cap laboral fix que compleixi amb els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin amb la resta de requisits. ■ Disposar, en tots els casos de:  Llicenciatura o grau en medicina amb l'especialitat en medicina del treball.  Certificat de coneixements de català de nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

3. Funcions ■ Elaborar els objectius preventius de la unitat mèdica del departament i configurar el pla de salut laboral. ■ Assessorar en temes de salut laboral a les persones que exerceixin els càrrecs de comandament al departament. ■ Elaborar, dirigir, si s’escau, i avaluar, conjuntament amb els tècnics de prevenció del departament, els programes preventius que siguin necessaris desenvolupar. ■ Realitzar els exàmens de salut determinats normativament. ■ Col·laborar en les campanyes sanitàries organitzades per les administracions públiques. ■ Elaborar la memòria anual de la unitat. ■ Custodiar i gestionar, d’acord amb la normativa vigent, la documentació derivada de la seva activitat. ■ Col·laborar en la implementació i la integració dels plans de prevenció. ■ Portar a terme qualsevol altra tasca relacionada amb la seva activitat que li sigui encomanada pels seus superiors.

4. Aspectes a valorar ■ Capacitat de planificació i organització. ■ Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions. ■ Capacitat de comunicació (empatia i escolta activa). ■ Capacitat de treball en equip. ■ Tolerància a la pressió. ■ Iniciativa, autonomia, proactivitat, flexibilitat i adaptabilitat. ■ Altres especialitats de prevenció de riscos laborals (altres disciplines diferents de la vigilància de la salut).

5. Forma d’ocupació ■ Personal laboral fix, adscripció provisional. ■ Persones sense la relació laboral anterior: contracte d’ interinatge per vacant.

6. Participació ■ Les persones interessades, que compleixin els requisits de participació, han d’emplenar la sol·licitud que trobaran en el següent enllaç: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/temporal_laborals/l_jus_072_18.pdf ■ Per tal d’accedir a l’anunci d’enllaç mitjançant la web del Departament (Justícia.gencat.cat): Serveis / Treballar al Departament / Ofertes de caràcter temporal / laborals / processos en curs / JUS/072/2018. ■ Un cop emplenat el formulari, i abans d’enviar-lo, hi hauran d’annexar el currículum personal amb fotografia. Per garantir que les dades del formulari s'envien correctament, utilitzeu el navegador Firefox, Chrome o Internet Explorer 11. ■ El termini de presentació de la sol·licitud és fins al dia 8 de març de 2018 inclòs. ■ Per a qualsevol aclariment podeu trucar al telèfon 93 214 02 10 de la Unitat Tècnica de Selecció del Departament de Justícia. ■ No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat.

NOTA: És important que els candidats llegeixin tota la informació que apareix a l'enllaç que hem esmentat: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/temporal_laborals/l_jus_072_18.pdf

7. Procediment de selecció ■ Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball a cobrir. ■ En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals. ■ En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum. ■ Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes. ■ Atès el gran volum de persones interessades en participar en els processos de selecció d’aquest Departament, només donarem resposta als candidats que compleixin amb els requisits de participació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del Departament de Justícia anomenat Selecció i provisió, amb la finalitat de gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament de Justícia. L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Direcció de Serveis del Departament de Justícia i podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a la seu d’aquest òrgan (carrer Pau Claris, 81, 08010 Barcelona) o a l’adreça electrònica protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat.