Beques i Premis

+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 20.000€ / 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure

Informació: 

S'estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

La dotació serà de 20.000 € (Beca SOCAP) el valorat pel Comitè Científic com a primer millor projecte, i de 12.000 € pel projecte valorat com a segon.


+ Societat Catalana de Pneumologia
Beca Esteve-Teijin

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries.

La dotació serà de 12.000 € (Beca Esteve-Teijin).


+ Societat Catalana de Pneumologia
Beca Oximesa

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 12.000€

Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat

Informació: 

S’estableix un ajut per al desenvolupament de projecte relacionat amb les Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.

La dotació serà de 12.000 € (Beca Oximesa)


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajuts (Becari SOCAP)

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 1200 €/mes durant un any

Objectiu: S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Informació: 

Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud, aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. L’assegurança sanitària social serà responsabilitat de l’adjudicat


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajut per al finançament d'estada a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: Dependrà de la durada de l’estada

Objectiu: Premiar als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger

Informació: 

S’estableixen bosses de viatge, amb estada mínima d’un mes, per als millors projectes de recerca i formació amb estada a l’estranger. L’import de cadascuna d’elles dependrà de la durada de l’estada i de la memòria econòmica del projecte


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 8.000€

Objectiu: Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria

Informació: 

S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria. amb una dotació de 8.000 €.

Aquest ajut es podrà destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal


+ Societat Catalana de Pneumologia
Ajuts a les Tesis Doctorals pneumològiques

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 600.€

Objectiu: Premiar les tesis doctorals, en català, d'un tema directament relacionat amb la pneumologia

Informació: 

Els sol·licitants hauran de ser membres de la SOCAP que hagin obtingut el grau de Doctor en Medicina i Cirurgia durant l’any 2018. La tesi, escrita en català, haurà d’haver estudiat un tema directament relacionat amb la pneumologia


+ Societat Catalana de Pneumologia
Premis a les Millors Comunicacions de la XXXVII Diada Pneumològica

Entitat: Societat Catalana de Pneumologia

Termini: 11/01/2019

Dotació: 2.000€/1.000€/

Objectiu: Premiar les millors comunicacions presentades a la XXXVII Diada Pneumològica

Informació: 

Els premis a les millors comunicacions mèdiques estan dotats amb: 2.000 € per la millor comunicació i dos accèssits de 1.000 € cadascun,  per a la segona i tercera comunicacions millor puntuades.

S’estableixen dos premis a les millors comunicacions presentades pel Grup de Treball d’Infermeria i Fisioteràpia Respiratòria, amb un import de 1.500 € per a la primera millor comunicació i amb 500 € per a la segona.

S’estableixen ajuts (inscripció) per a la presentació de comunicacions en la XXXVIII Diada Pneumològica (2020) a les 8 següents millors comunicacions presentades pel Grup d’Infermeria i Fisioteràpia.

Formulari abstrac: http://abstracts.academia.cat/form.php?id=958

+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Beques SCORL 2019

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 15/01/2019

Dotació: 2.000€ per beca

Objectiu: Ajudar per a una estada formativa a l'estranger, ja sigui a nivell clínic o de recerca, en l'àmbit de la Otorilaringologia i Patologia Cèrvico-Facial


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor publicació feta en el darrer any natural ( Revista científica estrangera o nacional)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 15/01/2019

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar la millor publicació ( acceptada per publicar o ja publicada a qualsevol revista de l'àmbit de l'especialitat) realitzada en el darrer any natural


+ Consell Català de Ressuscitació
Beca per a un projecte de recerca 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Dotació: 6000,00€

Objectiu: La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital.


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor publicació en revista científica 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Dotació: 600,00€

Objectiu: Es premiarà la millor publicació, relacionada amb el Suport Vital, publicada en una revista científica entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor comunicació 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Dotació: 450,00€

Objectiu: Es premiarà la millor comunicació relacionada amb el Suport Vital presentada en un Congrés que hagi tingut lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2018.


+ Consell Català de Ressuscitació
Premi a la millor Tesi doctoral 2019 del Consell Català de Ressuscitació

Entitat: Consell Català de Ressuscitació

Termini: 07/02/2019

Dotació: 800,00€

Objectiu: Es premiarà la millor Tesi doctoral relacionada amb el Suport Vital presentada en tribunal en els últims dos anys (2017 i 2018) llegides fins al 15 de desembre 2018.


+ Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives
Programa de Beques de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives.

Entitat: Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives

Termini: 01/03/2019

Dotació: 6.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

1.- Presentació del Programa de Beques de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives.

La Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives, seguint amb l’Objectiu Estratègic 1, enquadrat en l’Eix Científic del Pla Estratègic 2017-2020, vol promocionar la recerca dels professionals de les cures pal·liatives de Catalunya i ha endegat el present programa de beques (en endavant “Programa”).

1.1.- Objecte del programa de les beques

El Programa està adreçat a professionals que treballen en l’àmbit de Cures Pal·liatives en el territori de Catalunya. El Programa convoca una beca de caràcter anual adreçada a projectes de recerca.

1.2.- Objectius del Programa

El Programa pretén essencialment potenciar la recerca específica en l’àmbit de les Cures Pal·liatives, promocionant que sigui de caràcter transversal, multidisciplinari i multicèntrica.

 

2.- Condicions de participació en el programa.

Les persones interessades en participar en el Programa trobaran el Formulari “Model de sol·licitud de Beca per a Projecte de Recerca” a la pàgina web de la Societat: http://www.scbcp.cat  a l’apartat Beques i Premis de la pestanya Actualitat.

El sol·licitant haurà de complir els següents requisits, establerts en la convocatòria de les beques:

1.-  Ser soci de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives amb una antiguitat superior a dos anys.

2.- Treballar en l’àmbit de les Cures Pal·liatives a Catalunya en el moment de sol·licitar la beca

4.- No haver guanyat una de les beques del Programa en els dos anys previs de la convocatòria.

El Formulari degudament complimentat i la documentació s’han d’enviar per correu electrònic a la Secretaría Tècnica de la Societat: jorginafabre@academia.cat

La incorrecta complementació del Formulari o la falta d’alguna de la documentació requerida suposarà l’exclusió del candidat/a /a.

La participació en el Programa implica l’acceptació expressa de les condicions de participació i de la resolució del Comitè de Selecció. Les decisions del Comitè de Selecció es consideren vinculants per als participants, i seran inapel·lables.

Les beques, a judici del Comitè de selecció poden quedar desertes.

 

3.- Condicions per les Beques de recerca.

1.- El/la candidat/a ha de presentar el projecte de recerca d’acord amb el formulari disponible a la pàgina web de la Societat: http://www.scbcp.cat  a l’apartat Beques i Premis de la pestanya Actualitat.

2.- El/la candidat/a  ha de ser l’investigador/a principal del projecte dins d’un grup, d’ almenys dos investigadors més.

3.- El projecte de recerca ha de estar aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica referent per la institució on es durà a terme.

4.- El projecte ha de tenir una duració màxima de 2 anys.

5.- Es prioritzaran els projectes que estiguin vinculats a un grup de treball de EAPC Task Force (Grups de treball de European Association of Palliative Care)

6.- La dotació econòmica de la beca és de 6.000,00€.

El 50% efectiu a l’ inici del primer any del projecte, el 25% a l’inici del segon any i el restant 25%, quan es presenti l’acceptació de la publicació dels resultats en una revista científica.

Es facilitarà el vincle amb EAPC, i la inscripció de l’investigador principal al següent Research Congress EAPC en finalitzar el projecte, perquè pugui presentar-hi resultats.

7.- El/la candidat/a  es compromet a incloure com font de finançament, la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives, tant en la publicació de la seva recerca, com en les altres presentacions de resultats. Comunicacions a congressos o altres reunions científiques, etc.

El/la candidat/a  es compromet a divulgar els resultats de la recerca en una sessió de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives dins del termini d’un any d’haver finalitzat el projecte.

5.- Calendari

Inscripció i tramesa de sol·licitats: del 5 de novembre de 2018 al 1 de març de 2019

Resolució: 15 de maig 2019


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula del soci - Proposa una taula per la jornada de cloenda

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2019

Dotació: -----

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Dolor
8ª Jornada de Maneig del Dolor per a residents joves - Presentació de comunicacions

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 08/04/2019

Dotació: 300€ per premi

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada a la 8ª Jornada de Maneig del Dolor per a residents joves


+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2019

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 12/04/2019

Dotació: 2.500€

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor. Premiar el millor treball original, realitzat tant a l'àmbit hospitalari com d'atenció primària, dins del camp del dolor


+ Societat Catalana de Neurologia
Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2019

Entitat: Societat Catalana de Neurologia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 5.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte realitzat al nostre país


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( sessió ordinària o forana)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi Juan Gassó Bosch

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 1.000 euros

Objectiu: Premiar la millor comuncació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com la seva reunió forana.

Informació: 

GAES MÈDICA patrocina el permi a la millor presentació oral en audiologia i otologia


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 600,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2017, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 1800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2017.


+ Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Bases per la sol·licitud de l'ajut per l'adquisició d'un ecògraf amb el suport de la SCEN

Entitat: Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició

Termini: 30/06/2019

Dotació: 9.000€

Objectiu: Es prioritzaran els serveis que encara no disposen d'ecògraf propi