Beques i Premis

+ Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives
Programa de Beques de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives.

Entitat: Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives

Termini: 01/03/2019

Dotació: 6.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

1.- Presentació del Programa de Beques de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives.

La Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives, seguint amb l’Objectiu Estratègic 1, enquadrat en l’Eix Científic del Pla Estratègic 2017-2020, vol promocionar la recerca dels professionals de les cures pal·liatives de Catalunya i ha endegat el present programa de beques (en endavant “Programa”).

1.1.- Objecte del programa de les beques

El Programa està adreçat a professionals que treballen en l’àmbit de Cures Pal·liatives en el territori de Catalunya. El Programa convoca una beca de caràcter anual adreçada a projectes de recerca.

1.2.- Objectius del Programa

El Programa pretén essencialment potenciar la recerca específica en l’àmbit de les Cures Pal·liatives, promocionant que sigui de caràcter transversal, multidisciplinari i multicèntrica.

 

2.- Condicions de participació en el programa.

Les persones interessades en participar en el Programa trobaran el Formulari “Model de sol·licitud de Beca per a Projecte de Recerca” a la pàgina web de la Societat: http://www.scbcp.cat  a l’apartat Beques i Premis de la pestanya Actualitat.

El sol·licitant haurà de complir els següents requisits, establerts en la convocatòria de les beques:

1.-  Ser soci de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives amb una antiguitat superior a dos anys.

2.- Treballar en l’àmbit de les Cures Pal·liatives a Catalunya en el moment de sol·licitar la beca

4.- No haver guanyat una de les beques del Programa en els dos anys previs de la convocatòria.

El Formulari degudament complimentat i la documentació s’han d’enviar per correu electrònic a la Secretaría Tècnica de la Societat: jorginafabre@academia.cat

La incorrecta complementació del Formulari o la falta d’alguna de la documentació requerida suposarà l’exclusió del candidat/a /a.

La participació en el Programa implica l’acceptació expressa de les condicions de participació i de la resolució del Comitè de Selecció. Les decisions del Comitè de Selecció es consideren vinculants per als participants, i seran inapel·lables.

Les beques, a judici del Comitè de selecció poden quedar desertes.

 

3.- Condicions per les Beques de recerca.

1.- El/la candidat/a ha de presentar el projecte de recerca d’acord amb el formulari disponible a la pàgina web de la Societat: http://www.scbcp.cat  a l’apartat Beques i Premis de la pestanya Actualitat.

2.- El/la candidat/a  ha de ser l’investigador/a principal del projecte dins d’un grup, d’ almenys dos investigadors més.

3.- El projecte de recerca ha de estar aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica referent per la institució on es durà a terme.

4.- El projecte ha de tenir una duració màxima de 2 anys.

5.- Es prioritzaran els projectes que estiguin vinculats a un grup de treball de EAPC Task Force (Grups de treball de European Association of Palliative Care)

6.- La dotació econòmica de la beca és de 6.000,00€.

El 50% efectiu a l’ inici del primer any del projecte, el 25% a l’inici del segon any i el restant 25%, quan es presenti l’acceptació de la publicació dels resultats en una revista científica.

Es facilitarà el vincle amb EAPC, i la inscripció de l’investigador principal al següent Research Congress EAPC en finalitzar el projecte, perquè pugui presentar-hi resultats.

7.- El/la candidat/a  es compromet a incloure com font de finançament, la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives, tant en la publicació de la seva recerca, com en les altres presentacions de resultats. Comunicacions a congressos o altres reunions científiques, etc.

El/la candidat/a  es compromet a divulgar els resultats de la recerca en una sessió de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives dins del termini d’un any d’haver finalitzat el projecte.

5.- Calendari

Inscripció i tramesa de sol·licitats: del 5 de novembre de 2018 al 1 de març de 2019

Resolució: 15 de maig 2019


+ Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Premi de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 2018-2019 a la millor comunicació presentada al LX Congreso de SEHH-XXXIV Congreso de la SET

Entitat: Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 13/03/2019

Dotació: Primer premi 2.000€ i Accèssit 1.000€

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en al LX Congreso de la SEHH - XXXlV Congreso de la SETH que hagi estat realitzada per membres de la SCHH


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula del soci - Proposa una taula per la jornada de cloenda

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2019

Dotació: -----

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Cardiologia
La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2019

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

Es convoquen dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits. Cada beca està dotada amb 10.000 € més 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact Factor.
La data límit de recepció de les memòries és el 30 de març de 2019.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
Premi de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Entitat: Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 30/03/2019

Dotació: 1.800

Objectiu: Premiar el millor treball de recerca de residents i casos clínics per residents en format pòster


+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Beques de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia (SCBO) - 2019

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/03/2019

Dotació: 12.000

Objectiu: Van dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica en els dos darrers anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en oncologia en un hospital o institució de Catalunya


+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Beca de Recerca de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 04/04/2019

Dotació: 9.000€

Objectiu:  Premiar el treball d'investigació amb aplicació clínica o bé un treball dedicat a l'estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp d'Al·lergologia i/o Immunologia Clínica


+ Acadèmia Mèdica Balear
I PREMI SANOFI PASTEUR - ACADÈMIA MÈDICA BALEAR A LA INNOVACIÓ EN GESTIÓ DE LA VACUNACIÓ A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2019

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 07/04/2019

Dotació: 1700,00

Objectiu: L´Acadèmia Mèdica Balear té entre els seus objectius el promoure totes aquelles activitats científiques que repercuteixin en una millora global de la salut pública. Partint d'aquests principis l'Acadèmia Mèdica Balear i Sanofi-Pasteur convoquen aquest premi amb la finalitat de fomentar els programes innovadors en gestió de la vacunació a l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària a las Illes Balears. Pot participar qualsevol persona, Equip d’Atenció Primària o grup de professionals sanitaris que treballin en aquests àmbits (sigui soci o no de l'AMB). El projecte però, ha de ser innovador i original.

Informació: 

 

1. La proposta s’ha de presentar en format Word amb un màxim de 1.500 paraules. S’ha d’incloure el títol, descripció del projecte, que aporta d’original, pràctic i reproduïble, els autors/es, els beneficis per els professionals/persones, així com reflectir els àmbits o espais on té lloc. Els autors/res estaran identificats únicament en el primer full, amb el títol del treball, per permetre l’avaluació cega del mateix.
2. S’ha d’enviar per correu electrònic a l'Acadèmia Mèdica Balear (ambalear@academia.cat) identificant a l’assumpte que es tracta del "I PREMI SANOFI PASTEUR – AMB-2019" i sol·licitant confirmació de recepció.
3. El tribunal estarà format pels membres de la Junta Permanent de la l'Acadèmia Mèdica Balear, la Coordinadora de Vacunes de la CAIB, a més d’un representant de Sanofi-Pasteur amb veu però sense vot. La decisió del tribunal serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte d’interès, cap membre del tribunal avaluarà un projecte amb el que tingui alguna implicació, ni podrà optar al premi.
4. El termini de presentació de propostes serà 7 d´abril de 2019 a les 24 hores.
5. La dotació dels premis és la següent:
- 1er Premi: 1.700 euros
- 2on Premi: 1.150 euros
- 3er Premi: 1.150 euros
6. La cerimònia de lliurament dels premis inclourà la presentació dels treballs premiats, que serà de caràcter obligatori. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi personalment es pot delegar en alguna altra persona.
7. La presentació d´una sol·licitud implica l´acceptació d´aquestes bases

1. La proposta s’ha de presentar en format Word amb un màxim de 1.500 paraules. S’ha d’incloure el títol, descripció del projecte, que aporta d’original, pràctic i reproduïble, els autors/es, els beneficis per els professionals/persones, així com reflectir els àmbits o espais on té lloc. Els autors/res estaran identificats únicament en el primer full, amb el títol del treball, per permetre l’avaluació cega del mateix.

 

2. S’ha d’enviar per correu electrònic a l'Acadèmia Mèdica Balear (ambalear@academia.cat) identificant a l’assumpte que es tracta del "I PREMI SANOFI PASTEUR – AMB-2019" i sol·licitant confirmació de recepció.

 

3. El tribunal estarà format pels membres de la Junta Permanent de la l'Acadèmia Mèdica Balear, la Coordinadora de Vacunes de la CAIB, a més d’un representant de Sanofi-Pasteur amb veu però sense vot. La decisió del tribunal serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte d’interès, cap membre del tribunal avaluarà un projecte amb el que tingui alguna implicació, ni podrà optar al premi.

 

4. El termini de presentació de propostes serà 7 d´abril de 2019 a les 24 hores.

 

5. La dotació dels premis és la següent:

- 1er Premi: 1.700 euros

- 2on Premi: 1.150 euros

- 3er Premi: 1.150 euros

 

6. La cerimònia de lliurament dels premis inclourà la presentació dels treballs premiats, que serà de caràcter obligatori. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi personalment es pot delegar en alguna altra persona.

 

7. La presentació d´una sol·licitud implica l´acceptació d´aquestes bases


+ Societat Catalana de Dolor
Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves - Presentació de comunicacions - Premis Dr. Luis Aliaga

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 08/04/2019

Dotació: 300€ per premi

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada a la Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves


+ Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca

Entitat: Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 10/04/2019

Dotació: 3000€

Objectiu: Premiar un projecte de recerca dins el camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia


+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2019

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 12/04/2019

Dotació: 2.500€

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor. Premiar el millor treball original, realitzat tant a l'àmbit hospitalari com d'atenció primària, dins del camp del dolor


+ Societat Catalana de Neurologia
Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2019

Entitat: Societat Catalana de Neurologia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 5.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte realitzat al nostre país


+ Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Premi Fi de Residència de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia per a la investigació en hematologia a centres mèdics de Catalunya i Balear

Entitat: Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 25.000€

Objectiu: Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2018

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2019

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beques Novartis de Formació per estades a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2019

Dotació: 24.000€

Objectiu: El foment de la mobilitat internacional dels associats de la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centres estrangers


+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Premi MERCK de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2019

Dotació: Inscripció, viatge i estada reunió Pediatric Allergy and Asthma Meeting

Objectiu: Premiar la millor aprotació científica ( publicació o comunicació) feta el curs 2018-2019


+ Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
Beca Pere Gabarró i Garcia

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Termini: 10/05/2019

Dotació: 2500€

Objectiu: Ajut econòmic per a una estada en un centre hospitalari de l'estragner, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Beca Societat Catalana Psiquiatria i Salut Mental

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 3.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 500 €

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXI Premi a la Millor Comunicació

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 1 de 650€ i 2 de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( sessió ordinària o forana)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi Juan Gassó Bosch

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 1.000 euros

Objectiu: Premiar la millor comuncació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com la seva reunió forana.

Informació: 

GAES MÈDICA patrocina el permi a la millor presentació oral en audiologia i otologia


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 600,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2017, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 1800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2017.